Międzyuczelniana Konferencja Metrologów 2020 

7-9 września 2020r.
Podlesice k. Zawiercia

 

Wzór streszczenia do pobrania: pdf oraz doc

Dokumenty, w których wymagany jest podpis Autora/Autorów należy po jego podpisaniu zeskanować i przesłać w formie elektronicznej (najlepiej w pliku PDF) za pomocą formularza rejestracji.

Pełne teksty artykułów do monografii należy nadsyłać drogą mailową na adres Komitetu Naukowego!

Wzór przygotowania artykułu do Monografii Politechniki Śląskiej: doc.

 

Ze względu na liczne zgłoszenia artykułów do czasopisma PAR, możliwość publikacji ograniczonej ich liczby i zasadę pierwszeństwa zgłoszeń, niestety nie przyjmujemy już dalszych zgłoszeń do tego czasopisma. Prosimy o rozważenie pozostałych dwóch opcji.

 

Wskazówki dla autorów przygotowujących artykuł naukowy do publikacji w czasopiśmie Pomiary Automatyka Robotyka:

–    tytuł artykułu (nieprzekraczający 80 znaków) w języku polskim oraz angielskim,
–    imię i nazwisko Autora/Autorów, adres e-mail, afiliacja (instytucja publiczna, uczelnia, zakład pracy),
–    streszczenie artykułu (o objętości 200–250 słów) w języku polskim oraz angielskim,
–    słowa kluczowe (5–8 haseł) w języku polskim oraz w języku angielskim,
–    zasadnicza część artykułu – w języku polskim (lub w j. angielskim),
–    podpisy pod rysunkami w języku polskim oraz angielskim,
–    tytuły tabel w języku polskim oraz angielskim,
–    ilustracje/grafika jako osobne pliki w formacie .eps, .cdr, .jpg, .png lub .tiff, w rozdzielczości min. 300 dpi, min. 1000 pikseli szerokości, opisane zgodnie z numeracją grafiki w tekście.
Redakcja przyjmuje artykuły naukowe w formacie programów MS Word (.doc), .rtf, OpenOffice oraz LaTeX. Sprawny skład komputerowy ułatwią dołączone pliki .pdf, w których zawarto wszystkie elementy, zgodnie z zamysłem Autora. Artykuł powinien mieć objętość równą co najmniej 0,6 arkusza wydawniczego, nie powinien przekraczać objętości 1 arkusza wydawniczego (40 000 znaków ze spacjami lub 3000 cm2 ilustracji, wzorów), co daje ok. 8 stron złożonego tekstu.

 

Wzór przygotowania artykułu do czasopisma International Journal of Electronics and Telecommunication do pobrania: pdf oraz doc. Zgłoszenie pełnego tekstu artykułu odbywa się po pozytywanej opinii Komitetu Naukowego poprzez stronę czasopisma http://ijet.pl/index.php/ijet.